Skip to Content

BI WORLDWIDE đã áp dụng Chính sách quyền riêng tư này ("Chính sách") để tuyên bố về sự cam kết tuân thủ Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư bằng cách thiết lập và duy trì mức độ bảo vệ quyền riêng tư Dữ liệu cá nhân phù hợp. Chính sách này áp dụng cho việc xử lý Dữ liệu cá nhân mà BI WORLDWIDE thu được từ khách hàng và Cá nhân ở Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ.

BI WORLDWIDE tuân thủ Khung thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư của Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ và (các) Khung thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư của Thụy Sĩ-Hoa Kỳ (“Khung bảo vệ quyền riêng tư”) do Bộ Thương mại Hoa Kỳ quy định về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ thông tin cá nhân được chuyển đến từ Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh và/hoặc Thụy Sĩ, áp dụng cho Hoa Kỳ dựa trên Khung bảo vệ quyền riêng tư. BI WORLDWIDE đã chứng nhận với Bộ Thương mại rằng BI WORLDWIDE tuân thủ Nguyên tắc về bảo vệ quyền riêng tư đối với thông tin đó. Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản trong chính sách quyền riêng tư này và Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư thì Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư sẽ được ưu tiên sử dụng. Để tìm hiểu thêm về chương trình Bảo vệ quyền riêng tư và để xem trang chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập https://www.privacyshield.gov/list.

Ủy ban Thương mại Liên bang (“FTC”) có thẩm quyền đối với sự tuân thủ của BI WORLDWIDE đối với chương trình Bảo vệ quyền riêng tư. Tất cả những Nhân sự xử lý Dữ liệu cá nhân được gửi đến từ Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ của BI WORLDWIDE đều phải tuân thủ các Nguyên tắc được nêu trong Chính sách này.

I. PHẠM VI

BI WORLDWIDE cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp.
Chính sách này áp dụng cho việc xử lý những Dữ liệu cá nhân riêng lẻ mà BI WORLDWIDE nhận được tại Hoa Kỳ liên quan đến các Cá nhân cư trú tại Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ.

Chính sách này không bao gồm các dữ liệu mà từ đó không thể xác định được danh tính cá nhân hoặc các tình huống sử dụng bí danh. (Việc sử dụng bí danh liên quan đến việc thay thế tên hoặc các thông tin nhận dạng khác bằng thông tin thay thế để không thể xác định được từng cá nhân).

II. TRÁCH NHIỆM VÀ QUẢN LÝ

BI WORLDWIDE đã chỉ định bộ phận pháp lý, người quản lý quyền riêng tư dữ liệu và nhân viên bảo mật thông tin (“Nhóm bảo mật và quyền riêng tư”) giám sát chương trình bảo mật thông tin của mình, bao gồm cả việc tuân thủ chương trình Bảo vệ quyền riêng tư của Liên minh Châu Âu và Thụy Sĩ. Nhóm bảo mật và quyền riêng tư của BI WORLDWIDE sẽ xem xét và phê duyệt mọi thay đổi quan trọng đối với chương trình bảo mật thông tin này nếu cần. Mọi câu hỏi, thắc mắc hoặc nhận xét về Chính sách này cũng có thể được gửi đến địa chỉ privacy.office@biworldwide.com.

BI WORLDWIDE sẽ duy trì, giám sát, kiểm tra và nâng cấp các chính sách, biện pháp thực hành và hệ thống bảo mật thông tin nhằm hỗ trợ bảo vệ những Dữ liệu cá nhân mà BI WORLDWIDE thu thập. Nhân viên của BI WORLDWIDE sẽ được đào tạo, nếu cần thiết, nhằm thực thi Chính sách này hiệu quả.

III. GIA HẠN / XÁC MINH

BI WORLDWIDE sẽ gia hạn chứng nhận Bảo vệ quyền riêng tư Hoa Kỳ-Liên minh Châu Âu và Bảo vệ quyền riêng tư Hoa Kỳ-Thụy Sĩ hàng năm, trừ khi sau này có xác định cho thấy họ không cần chứng nhận đó nữa hoặc nếu họ sử dụng một cơ chế thỏa đáng khác.

Trước khi được cấp lại chứng nhận, BI WORLDWIDE sẽ tiến hành xác minh nội bộ để đảm bảo rằng lời chứng thực và sự khẳng định của họ về việc xử lý Dữ liệu cá nhân của từng Cá nhân là chính xác và công ty đã triển khai các biện pháp này một cách thích hợp. Cụ thể, BI WORLDWIDE sẽ thực hiện những công việc sau như một phần của quy trình xác minh:

A. Xem lại Chính sách này và chính sách quyền riêng tư trên trang web được đăng công khai để đảm bảo rằng các chính sách này mô tả chính xác các thông lệ liên quan đến việc thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân.

B. Đảm bảo rằng chính sách quyền riêng tư được đăng công khai thông báo cho khách hàng và các Cá nhân về sự tham gia của BI WORLDWIDE trong các chương trình Bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Liên minh Châu Âu và Bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Thụy Sĩ cũng như nơi nhận bản sao của thông tin bổ sung (ví dụ: bản sao của Chính sách này).

C. Đảm bảo rằng Chính sách này tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc Bảo vệ quyền riêng tư.

D. Xác nhận rằng khách hàng và các Cá nhân đã biết về quy trình giải quyết khiếu nại và mọi quy trình giải quyết tranh chấp độc lập (BI WORLDWIDE có thể làm như vậy thông qua trang web được đăng công khai, hoặc từng hợp đồng khách hàng riêng biệt, hoặc cả hai).

E. Xem xét các quy trình và thủ tục đào tạo Nhân sự của BI WORLDWIDE về việc BI WORLDWIDE tham gia vào các chương trình Bảo vệ quyền riêng tư và cách phù hợp để xử lý Dữ liệu cá nhân.

IV. THU THẬP VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

BI WORLDWIDE thu thập Dữ liệu cá nhân trực tiếp từ các Cá nhân khi họ đăng ký bằng một trong các trang web của chúng tôi, đăng nhập vào tài khoản của họ, tham gia các chương trình tặng thưởng và công nhận, tham gia các cuộc họp, sự kiện và chương trình du lịch, đổi điểm thưởng lấy chuyến du lịch cá nhân hoặc vật phẩm, yêu cầu thông tin, hoặc giao tiếp với chúng tôi vì những mục đích khác. BI WORLDWIDE cũng gián tiếp nhận được Dữ liệu cá nhân của Cá nhân từ các khách hàng doanh nghiệp của mình với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ. Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ nhận, lưu trữ và/hoặc xử lý Dữ liệu cá nhân. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi đóng vai trò là “đơn vị xử lý dữ liệu” và sẽ xử lý Dữ liệu cá nhân thay mặt và dưới sự chỉ đạo của khách hàng với tư cách là “đơn vị kiểm soát dữ liệu”. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ các Cá nhân trong trường hợp này được sử dụng để cung cấp dịch vụ cho Cá nhân đó theo yêu cầu của bên kiểm soát dữ liệu.

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể khác nhau tùy theo sự tương tác của Cá nhân đó với một hoặc nhiều trang web của chúng tôi được sử dụng trong việc cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng với khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi. Nói chung, BI WORLDWIDE thu thập các loại Dữ liệu cá nhân sau trực tiếp từ các Cá nhân hoặc gián tiếp từ các khách hàng doanh nghiệp của BI WORLDWIDE: thông tin liên hệ, bao gồm tên người liên hệ, địa chỉ email nơi làm việc, địa chỉ bưu điện của nơi làm việc, địa chỉ giao hàng để nhận phần thưởng là vật phẩm, số điện thoại nơi làm việc, chức danh và tên công ty. Các Cá nhân có tùy chọn đăng nhập trực tuyến vào tài khoản của mình và yêu cầu hỗ trợ qua biểu mẫu trực tuyến hoặc thông qua tùy chọn hỗ trợ trực tiếp như trò chuyện hoặc điện thoại, được gọi chung là “Cổng thông tin”. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thu thập thông tin mà họ chọn cung cấp cho chúng tôi thông qua các Cổng thông tin này.

Khi các Cá nhân sử dụng dịch vụ của chúng tôi trực tuyến, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ IP và loại trình duyệt của họ. Thông tin mà chúng tôi thu thập từ các Cá nhân sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ, quản lý giao dịch, báo cáo, các hoạt động khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho Cá nhân và/hoặc cho khách hàng của BI WORLDWIDE theo hợp đồng của họ.

BI WORLDWIDE sử dụng Dữ liệu cá nhân được thu thập trực tiếp từ các Cá nhân hoặc gián tiếp từ khách hàng với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ cho các mục đích kinh doanh sau, không có giới hạn:

1. phân phối và cung cấp các sản phẩm/dịch vụ được yêu cầu và tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng liên quan (bao gồm quản lý giao dịch, báo cáo và các hoạt động khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng và Cá nhân);

2. đáp ứng các yêu cầu về báo cáo, thuế và các yêu cầu khác của chính phủ (ví dụ: nhập khẩu/xuất khẩu);

3. lưu trữ và xử lý dữ liệu, bao gồm Dữ liệu cá nhân, trong cơ sở dữ liệu máy tính và máy chủ đặt tại Hoa Kỳ;

4. xác minh danh tính (ví dụ: để truy cập trực tuyến vào tài khoản);

5. theo yêu cầu của Cá nhân;

6. cho các mục đích khác liên quan đến kinh doanh được cho phép hoặc yêu cầu theo luật pháp và quy định hiện hành của địa phương, và

7. theo yêu cầu khác của pháp luật.

BI WORLDWIDE không tiết lộ Dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba vì các mục đích khác biệt đáng kể so với mục đích ban đầu được chỉ định. Nếu điều này thay đổi trong tương lai, chúng tôi sẽ cung cấp cho các Cá nhân bị ảnh hưởng tùy chọn từ chối tham gia.

V. TIẾT LỘ / CHUYỂN TIẾP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

BI WORLDWIDE chỉ tiết lộ Dữ liệu cá nhân có liên quan cho Bên thứ ba có nhu cầu hợp lý trong việc biết Dữ liệu cá nhân đó, và chỉ theo hợp đồng với Bên thứ ba có quy định rằng dữ liệu đó chỉ có thể được xử lý cho các mục đích hạn chế và cụ thể, phù hợp với sự đồng ý của Cá nhân và không vì mục đích nào khác. Người nhận Bên thứ ba phải đồng ý cung cấp mức độ bảo vệ giống như các nguyên tắc của Bảo vệ quyền riêng tư và sẽ thông báo cho BI WORLDWIDE nếu họ xác định rằng họ không còn có thể đáp ứng nghĩa vụ này nữa. Hợp đồng với Bên thứ ba phải quy định rằng khi đưa ra quyết định như vậy, Bên thứ ba phải ngừng xử lý dữ liệu hoặc thực hiện các bước hợp lý và phù hợp khác để khắc phục.

BI WORLDWIDE có thể cung cấp Dữ liệu cá nhân cho các Bên thứ ba đóng vai trò là đại lý, nhà tư vấn và nhà thầu để thực hiện các nhiệm vụ thay mặt chúng tôi và theo hướng dẫn của chúng tôi. Ví dụ: BI WORLDWIDE có thể lưu trữ Dữ liệu cá nhân đó tại các cơ sở do Bên thứ ba vận hành. Các Bên thứ ba đó phải đồng ý chỉ sử dụng Dữ liệu cá nhân này cho các mục đích mà Bên thứ ba đã được BI WORLDWIDE cho phép và họ phải:

1. tuân thủ các nguyên tắc Bảo vệ quyền riêng tư hoặc cơ chế khác mà (các) luật bảo vệ dữ liệu hiện hành của Liên minh Châu Âu và Thụy Sĩ cho phép đối với việc truyền tải và xử lý Dữ liệu cá nhân;

2. hoặc đồng ý cung cấp các biện pháp bảo vệ Dữ liệu cá nhân thỏa đáng, có khả năng bảo vệ tương tự như những biện pháp được quy định trong Chính sách này;

BI WORLDWIDE cũng có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân vì các mục đích khác hoặc cho Bên thứ ba khi Chủ thể dữ liệu đồng ý hoặc yêu cầu tiết lộ như vậy. Xin lưu ý rằng BI WORLDWIDE có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của một Cá nhân nhằm đáp ứng yêu cầu hợp pháp của chính quyền, chẳng hạn như các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc hành pháp. BI WORLDWIDE chịu trách nhiệm về việc chuyển tiếp dữ liệu cá nhân thích hợp cho các bên thứ ba.

VI. DỮ LIỆU NHẠY CẢM

Nói chung, BI WORLDWIDE không nhận hoặc thu thập Dữ liệu nhạy cảm từ các Cá nhân. Trong phạm vi các dịch vụ cụ thể do BI WORLDWIDE cung cấp và theo yêu cầu của hợp đồng cũng như theo hướng dẫn từ khách hàng của BI WORLDWIDE, một số dữ liệu nhạy cảm có thể được xử lý. Trong những trường hợp như vậy, các Cá nhân sẽ được cung cấp thông tin để giải thích lý do tại sao dữ liệu đó được yêu cầu và chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý rõ ràng từ các Cá nhân, trừ khi có các cơ sở pháp lý khác để xử lý Dữ liệu nhạy cảm.

VII. SỰ BẢO MẬT VÀ TÍNH TOÀN VẸN CỦA DỮ LIỆU

BI WORLDWIDE nỗ lực hợp lý để duy trì tính chính xác và toàn vẹn của Dữ liệu cá nhân và cập nhật các dữ liệu này khi phù hợp. BI WORLDWIDE đã triển khai các biện pháp bảo vệ về mặt kỹ thuật và vật lý để bảo vệ Dữ liệu cá nhân khỏi các sự cố mất mát, sử dụng sai mục đích và truy cập, tiết lộ, chỉnh sửa hoặc hủy hoại trái phép. BI WORLDWIDE cũng sử dụng các hạn chế quyền truy cập, giới hạn phạm vi các Nhân sự có quyền truy cập Dữ liệu cá nhân. Hơn nữa, BI WORLDWIDE sử dụng công nghệ mã hóa an toàn để bảo vệ một số loại dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, ngay cả khi áp dụng những biện pháp phòng ngừa này, xin lưu ý rằng không có biện pháp bảo mật dữ liệu nào đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi lúc.

VIII. THÔNG BÁO

BI WORLDWIDE thông báo cho các Cá nhân về việc tuân thủ các nguyên tắc về Bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Liên minh Châu Âu và Bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Thụy Sĩ thông qua chính sách này, có thể truy cập được từ trang chứng nhận Bảo vệ quyền riêng tư https://www.privacyshield.gov/list và từ mỗi trang web hiện hành do BI WORLDWIDE lưu trữ.

IX. TRUY CẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nhân viên của BI WORLDWIDE chỉ có thể truy cập và sử dụng Dữ liệu cá nhân nếu họ được phép làm như vậy, chỉ cho mục đích mà họ được ủy quyền và họ chỉ được cấp quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân liên quan đến mục đích xử lý.

X. QUYỀN TRUY CẬP, THAY ĐỔI HOẶC XÓA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

A. Quyền truy cập. Các Cá nhân có quyền biết Dữ liệu cá nhân nào về họ được đưa vào cơ sở dữ liệu và đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân đó là chính xác và phù hợp với mục đích mà BI WORLDWIDE thu thập. Các Cá nhân có thể xem lại Dữ liệu cá nhân của chính họ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và yêu cầu sửa chữa, xóa hoặc chặn dữ liệu đó theo sự cho phép của luật hiện hành và các chính sách của BI WORLDWIDE. Theo yêu cầu hợp lý và theo yêu cầu của các nguyên tắc Bảo vệ quyền riêng tư, BI WORLDWIDE cho phép các Cá nhân truy cập vào Dữ liệu cá nhân của họ để sửa đổi hoặc chỉnh sửa nếu dữ liệu đó không chính xác. Các Cá nhân có thể chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào hồ sơ tài khoản của họ hoặc bằng cách liên hệ với BI WORLDWIDE qua email hoặc các phương tiện khác do trang web cung cấp. Khi thực hiện sửa đổi Dữ liệu cá nhân của mình, Chủ thể dữ liệu phải cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ và chính xác. Để yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân, các Cá nhân phải gửi yêu cầu bằng văn bản qua email đến Đơn vị kiểm soát dữ liệu được liệt kê trong Thông báo về quyền riêng tư của trang web do BI WORLDWIDE quản lý có chứa Dữ liệu cá nhân của Cá nhân đó. Nếu trang web không có Thông báo về quyền riêng tư kèm theo thông tin liên hệ của đơn vị kiểm soát dữ liệu, Cá nhân có thể gửi yêu cầu bằng văn bản của mình qua email tới: privacy.office@biworldwide.com.

B. Yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân. BI WORLDWIDE sẽ theo dõi từng trường hợp sau đây và sẽ cung cấp thông báo cho các bên thích hợp theo luật định và hợp đồng khi một trong các trường hợp sau phát sinh: (a) yêu cầu ràng buộc về mặt pháp lý đối với việc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của cơ quan hành pháp trừ khi pháp luật hoặc quy định cấm làm vậy; hoặc (b) các yêu cầu nhận được từ Chủ thể dữ liệu.

C. Yêu cầu hợp lý để truy cập, sửa đổi và chỉnh sửa. BI WORLDWIDE sẽ cố gắng phản hồi kịp thời tất cả các yêu cầu hợp lý bằng văn bản về việc xem, sửa đổi hoặc hủy Dữ liệu cá nhân.

XI. THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH NÀY

Chính sách này có thể được sửa đổi theo thời gian, phù hợp với các nguyên tắc Bảo vệ quyền riêng tư cũng như các nguyên tắc và luật pháp về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành. Chúng tôi sẽ thông báo cho Nhân sự về các thay đổi đối với chính sách này bằng cách đăng lên mạng nội bộ, qua email hoặc các phương tiện khác. Chúng tôi sẽ thông báo cho các Cá nhân bị ảnh hưởng nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cách chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân đã thu thập trước đó, và chúng tôi sẽ cho phép họ lựa chọn xem họ có muốn Dữ liệu cá nhân của mình được sử dụng theo một cách thức khác biệt đáng kể hay không.

XII. THẮC MẮC HOẶC KHIẾU NẠI

Các Cá nhân ở Liên minh Châu Âu và Thụy Sĩ có thể liên hệ với BI WORLDWIDE nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến Chính sách này theo địa chỉ email sau:
privacy.office@biworldwide.com.

XIII. THI HÀNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Tuân thủ các Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Liên minh Châu Âu và Thụy Sĩ-Hoa Kỳ, BI WORLDWIDE cam kết điều tra và giải quyết các khiếu nại về quyền riêng tư của bạn cũng như việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn miễn phí cho Cá nhân. Các Cá nhân ở Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ có câu hỏi hoặc thắc mắc về việc sử dụng Dữ liệu cá nhân của họ có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: privacy.office@biworldwide.com. Các Cá nhân có thể gửi khiếu nại trực tiếp đến BI WORLDWIDE và BI WORLDWIDE sẽ trả lời khiếu nại trong vòng 45 ngày.

Nếu câu hỏi hoặc mối quan ngại của một Cá nhân không thể được giải quyết thỏa đáng thông qua quy trình này, theo Chương trình bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Liên minh Châu Âu và Chương trình bảo vệ quyền riêng tư của Thụy Sĩ-Hoa Kỳ, BI WORLDWIDE đã cam kết chuyển các khiếu nại về quyền riêng tư chưa được giải quyết cho Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (“DPA”) hoặc Ủy viên phụ trách thông tin và bảo vệ dữ liệu Liên bang Thụy Sĩ nếu có.

Nếu bạn không được xác nhận kịp thời về khiếu nại của mình hoặc nếu khiếu nại của bạn không được BI WORLDWIDE giải quyết thỏa đáng, các Cá nhân ở Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ có thể gửi khiếu nại lên DPA của Liên minh Châu Âu hoặc Ủy viên phụ trách thông tin và bảo vệ dữ liệu Liên bang Thụy Sĩ.

Cuối cùng, phương án sau cùng là BI WORLDWIDE sẽ cam kết thực hiện hòa giải ràng buộc thông qua Ban bảo vệ quyền riêng tư theo yêu cầu của Cá nhân thuộc Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ.

XIV. CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC XÁC ĐỊNH

Các thuật ngữ được viết hoa trong Chính sách quyền riêng tư này có ý nghĩa như sau:

"Cá nhân" có nghĩa là một Cá nhân đến từ Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ. Thuật ngữ này cũng sẽ bao gồm bất kỳ nhân viên nào thuộc khách hàng của BI WORLDWIDE mà BI WORLDWIDE đã lấy Dữ liệu cá nhân từ Cá nhân đó như một phần trong mối quan hệ kinh doanh của khách hàng với BI WORLDWIDE.

"Chủ thể dữ liệu" có nghĩa là một thể nhân đã được xác định hoặc có thể xác định được. Một người có thể nhận dạng là người có thể được xác định một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng cách tham khảo tên hoặc một hoặc nhiều yếu tố độc nhất về các đặc điểm thể chất, tâm lý, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của cá nhân người đó. Đối với các Cá nhân cư trú tại Thụy Sĩ, Chủ thể dữ liệu cũng có thể bao gồm một pháp nhân.

"Nhân sự" có nghĩa là nhân viên (dù là nhân viên tạm thời, cố định, bán thời gian hay hợp đồng), nhân viên cũ, nhà thầu độc lập hoặc ứng viên xin việc của BI WORLDWIDE hoặc bất kỳ chi nhánh hoặc công ty con nào của BI WORLDWIDE, đồng thời là cư dân của một quốc gia trong phạm vi Khu vực Kinh tế châu Âu.

"Châu Âu" dùng để chỉ một quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu.

"Dữ liệu cá nhân" có nghĩa là dữ liệu để nhận dạng cá nhân hoặc có thể được sử dụng để nhận dạng danh tính của một người, bao gồm tên của một cá nhân kết hợp với quốc gia nơi họ sinh ra, tình trạng hôn nhân, người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, thông tin về tiền lương, điều khoản tuyển dụng, trình độ để làm việc (chẳng hạn như bằng cấp về trình độ học vấn đã nhận), địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, ID người dùng, mật khẩu và mã số nhận dạng. Dữ liệu cá nhân không bao gồm các dữ liệu đã khử danh tính, ẩn danh hoặc có sẵn công khai. Đối với Thụy Sĩ, thuật ngữ "người" bao gồm cả thể nhân và pháp nhân, bất kể hình thức của pháp nhân.

"Dữ liệu nhạy cảm" có nghĩa là Dữ liệu cá nhân tiết lộ về tình trạng sức khỏe hoặc y tế, chủng tộc hoặc dân tộc, quan hệ hoặc quan điểm về chính trị, tôn giáo hoặc triết học, khuynh hướng tình dục hoặc tư cách thành viên công đoàn của Chủ thể dữ liệu.

"Bên thứ ba" có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không phải là BI WORLDWIDE hoặc nhân viên, đại lý, nhà thầu hoặc đại diện của BI WORLDWIDE.

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của BIW có hiệu lực từ ngày 2/1/2020 Phiên bản 2.0